Visie

 De visie van Dabar
Dabar wil christelijke jongeren uitzenden om het geloof in Jezus Christus voor te leven en uit te dragen aan de campinggasten in Nederland en rust christelijke jongeren toe tot een missionaire levensstijl.
De betekenis van het Hebreeuwse woord Dabar is: woord en daad. Deze betekenis is bepalend voor de wijze waarop de jongeren worden aangemoedigd om God present te stellen in het leven van de campinggasten. Het woord en de daad zijn niet twee losstaande concepten maar vormen één principe. Zowel in woorden als in daden wil Dabar de presentie van God verbeelden en tegenwoordig stellen. Zo wordt niet alleen in de evangelisatieactiviteiten maar ook in de recreatieactiviteiten het evangelie van God uitgedragen.

Recreatie
Recreatieactiviteiten zijn wezenlijke onderdelen van Dabar. Recreatie betekent herschepping. In deze betekenis ligt de erkenning besloten dat een mens een schepsel is van God en zodoende een relatie heeft met God. In het woord recreatie ligt ook een element van vernieuwing besloten. Door ontspanningsactiviteiten wordt de campinggast de gelegenheid geboden tot rust te komen en een evenwicht in geest en lichaam te vinden. Sport en spel moeten kwalitatief goed zijn omdat de campinggasten dit waard zijn. Sport en spel zijn een gave van God voor de mens.

Evangelisatie
Programmaonderdelen waarin geloof en zingeving centraal staan zijn ook een wezenlijk onderdeel van Dabar. Aan campinggasten wordt daarmee de gelegenheid geboden tot een geloofsgesprek met het Dabarteam. Dat gesprek wordt gekenmerkt door wederzijdse interesse, luisteren en bevragen van elkaar. Het Dabarteam organiseert momenten en programma’s die gelegenheid bieden tot deze gesprekken. Ook buiten de georganiseerde momenten om is het Dabarteam beschikbaar voor een gesprek.